پنجشنبه 23 آبان 1398   07:14:31
متون عمومي
چهارشنبه 3 شهريور 1395 نظام پیشنهادها چیست ؟
نظام پیشنهادها یکی ازکارآمدترین پایه های دستیابی به کایزن( بهبود مستمر) می باشد. این نظام درواقع شیوه ای است که ازطریق آن می توان به یافته های ذهنی و اندیشه سرمایه های انسانی درحل مسایل و ایجاد سئوالات جدید و راحل های بهینه، در راستای فرهنگ تغییروبهسازی مستمرسازمان دست یافت.
 به عبارت دیگر، نظام پیشنهادها فرمانبرداری از دانایی و به گردش انداختن اندیشه است واز این رهگذر، سازمان آمادگی ورود به دوره بلوغ و ترویج روحیه مشارکت را پیدا می کند. نظام پیشنهادها، چیزی به وجود نمی آورد بلکه امکان می دهد تا آرمان ها از طریق تفکر، باورگردند وسازمان به پیشرفتهای حیرت انگیز نایل آید.
آنچه درنظام پیشنهادها به عنوان اهداف آرمانی و درحقیقت به عنوان فلسفه به کارگیری آن مطرح است، افزایش توان سازمان درمقابل خواسته های متغیرمصرف کنندگان خدمات یا محصولات آن بنگاه از طریق ارج نهادن به فضایل و توانایی های انسان و همسوکردن اهداف کارکنان با اهداف سازمان و نهایتا به کارگیری صحیح تجربه، اندیشه، آرا و عقاید آنها درهررده شغلی و درهربخش سازمانی است.
این نظام ابزاری کارآمد برای استقرار روحیه مشکل یابی و بهبود طلبی درکارکنان و مبارزه با روحیه خمودگی و بی تفاوتی کارکنان است. ازطریق این نظام افزایش سطح همکاری و همدلی بین مدیران و کارکنان میسرشده و زمینه برای گسترش یادگیری و خلاقیت درکارکنان و همچنین بکارگیری آنها توسط مدیران درسازمان فراهم می گردد.
فلسفه اجرای نظام پیشنهادها
به طورکلی فلسفه به کارگیری نظام پیشنهادهارا می توان به صورت زیر بیان کرد:
1- ارج نهادن به فضایل و توانایی های انسان درمحیط کار و برخورد با مشکلات کار
2- افزایش حس تعلق سازمانی درکار آنان
3- همسو کردن اهداف کار آنان با اهداف سازمان
4- اشاعه فرهنگ مشارکتی و همکاری جمعی درحل مشکلات و بهبود روابط کاری و رفتارسازمانی
فلسفه این نظام درنهایت دو گروه مدیران و کارکنان را از دو دیدگاه می نگرد و با هریک سخنی جداگانه، اما مربوط به هم می گوید. ازیک سو خطاب به مدیران می گوید که باید همواره از نشستن در برج عاج کشیدن و دیوار به دور خود و بستن درها خودداری کنیم  وباید همیشه درها را به روی افکار و عقاید تازه بازبگذاریم و از تغییرات و نوآوری ها استقبال کنیم.
این نظام ازسوی دیگربه کارکنان و کارگران می گوید که درتمام امور سازمان با ارائه افکار و عقاید تازه حتی اگر کوچک و جزئی به نظربرسند مشارکت کنید. دراین زمینه نمی توان انتظارداشت که کارها همیشه قرین موفقیت باشد. اگرگاهی پیشنهاد شما به دلایلی مهمتر ازهمه غیرعملی بودن آن است به اجرا گذاشته نمی شود دلسرد نشوید، زیرا همین موضوع که شما توانسته اید متوجه مشکل بشوید و برای راه حل آن هم بیندیشید حاکی از آن است که فردی کنجکاو، نکته بین، صاحب اندیشه و بینش و ابتکار هستید و با ادامه این روش باردیگرحتما پیشنهادی موفقیت آمیزخواهید داشت.
اهداف استقرار نظام پیشنهادها
هدف ازاجرای نظام پیشنهادها را به طو کلی ایجاد فضای مناسب برای مشارکت کلیه کارکنان در جهت تحقیق اهداف سازمانی بیان می کنند. چنانچه بخواهیم تصویری روش تر از اهداف ومنافع اجرای این نظام ارائه دهیم، موارد زیر قابل ذکر هستند:
*استقرار و توسعه محیط خلاق در تمامی سطوح سازمان
*تقویت فرهنگ و حس تعلق سازمانی
*گسترش حوزه تفکر، تعمیق و نهادینه نمودن بهبود مبتنی بر تغییر
*گسترش سطوح یادگیری سازمانی
*بهره گیری از پیشنهادهای سازنده و موثر سازمانی درراستای فعالیت های بهبود
*شناسایی و تقویت منابع خوشفکر و خلاق
  نام نظر    
   
  پست الكترونيك  
   
  وب سایت  
   
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
   
     

نظرات
نام نظر    
 
پست الكترونيك    
 
وب سایت  
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
 
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما